Mediatorzy w sprawach nieletnich

MEDIATORZY W SPRAWACH NIELETNICH

Kwestie dotyczące instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich
(Dz. U. 2001, nr 56, poz. 591 ze zm.).

§ 3. 1. Sąd może przekazać sprawę, w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, instytucji, która została wpisana do wykazu, o którym mowa w § 7 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz zgodnie ze swoim statutem została powołana do wykonywania zadań w zakresie:

  1)  mediacji,

  2)  resocjalizacji,

  3)  poradnictwa wychowawczego i pomocy psychologicznej,

  4)  diagnozy psychologicznej,

  5)  profilaktyki przestępczości,

  6)  ochrony wolności i praw człowieka.

2. Instytucją uprawnioną do przeprowadzania postępowania mediacyjnego jest również rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny (obecnie opiniodawczy zespół sądowych specjalistów), utworzony na podstawie odrębnych przepisów, który nie podlega wpisowi
do wykazu, o którym mowa w § 7 ust. 1.

3. Postępowanie mediacyjne w imieniu instytucji, o której mowa w ust. 1 i 2, prowadzi upoważniony przez nią pisemnie przedstawiciel, który powinien odpowiadać warunkom określonym w § 4 pkt 1-7.

 

WYMAGANE DOKUMENTY OD INSTYTUCJI

-        wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis do wykazu instytucji uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich;

-        statut instytucji;

-        pisemne zapewnienie o posiadanych możliwościach do przeprowadzenia postępowania  mediacyjnego przez osoby odpowiadające warunkom określonym w § 4 pkt 1-7 rozporządzenia wraz z listą tych osób;

-        dokument potwierdzający posiadanie warunków organizacyjnych
do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego (kopia aktu własności lokalu lub umowy najmu).

 

§ 4. Sąd może przekazać sprawę w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego osobie godnej zaufania, która:

  1)  ukończyła 26 lat,

  2)  korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,

  3)  biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,

  4)  posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,

  5)  posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

  6)  daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,

  7)  odbyła szkolenie dla mediatorów, o którym mowa w § 8,

  8)  została wpisana do wykazu, o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 6. 1. Mediatorem nie może być czynny zawodowo:

  1)  sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, Policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,

  2)  adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,

  3)  komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,

  4)  funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,

  5)  pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich,

  6)  pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz.

    2. Mediatorem nie może być również ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz   społeczny kurator sądowy.

    3. Mediatorem w danej sprawie nie może być osoba, która w sprawie nieletniego była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię nieletniego, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności.

 

WYMAGANE DOKUMENTY OD KANDYDATA (osoby fizycznej)

-        wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis do wykazu osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich;

-        CV (zawierające datę urodzenia, obywatelstwo, adres do korespondencji, telefon, adres e-mail);

-        oświadczenie o ukończeniu 26 lat;

-        oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych;

-        oświadczenie o tym ze kandydat nie jest jedną z osób wymienionych w § 6. ust. 1 i 2. 

-        oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie

kwestionariusz (pobierz) i oświadczenie (pobierz);

-        aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

-        dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenie wyższe z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz poświadczające posiadane doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży;

-        dokument potwierdzający odbycie szkolenia dla mediatora, o którym mowa
w § 8 wskazanego wyżej rozporządzenia w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

 

Wnioski o dokonanie wpisu do wykazów instytucji i osób uprawnionych
do przeprowadzania postepowania mediacyjnego odpowiednio w sprawach karnych
i w sprawach nieletnich wraz z załącznikami składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 5, (pokój Nr 129),   tel. (44) 64-94-123.

W przypadku, gdy do wniosku załączone są kserokopie dokumentów (np.: odpis dyplomu, certyfikatu itp.) należy równocześnie okazać ich oryginały celem poświadczenia zgodności lub złożyć kserokopie poświadczone notarialnie.

 

Od złożonych wniosków o wpis do wykazu instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych lub nieletnich należy uiszczać opłatę skarbową, a to stosownie do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.783, ze zm.) art. 4 pkt. 53 część I wykazu.

Dowód uiszczenia wpłaty należy złożyć do Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. – pokój 129.

            Opłatę skarbową w kwocie 10,00 zł można uiścić:

-        w kasach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, pasaż Rudowskiego 10;

-        lub na rachunek Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzony w Getin Noble
Bank S.A. Nr 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003.

 

Sąd Okręgowy nie prowadzi szkoleń dla mediatorów.

 

 

 

Rejestr zmian dla: Mediatorzy w sprawach nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-12-18
Publikacja w dniu:
2018-12-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-11-09
Publikacja w dniu:
2018-11-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-11-09
Publikacja w dniu:
2018-11-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-11-09
Publikacja w dniu:
2018-11-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-11-09
Publikacja w dniu:
2018-11-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-11-09
Publikacja w dniu:
2018-11-09
Opis zmiany:
b/d