Mediatorzy w sprawach nieletnich

MEDIATORZY W SPRAWACH NIELETNICH

Kwestie dotyczące instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich
(Dz. U. 2001, nr 56, poz. 591 ze zm.).

§ 3.

 1. Sąd może przekazać sprawę, w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, instytucji, która została wpisana do wykazu, o którym mowa w § 7 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz zgodnie ze swoim statutem została powołana do wykonywania zadań w zakresie:
  • mediacji,
  • resocjalizacji,
  • poradnictwa wychowawczego i pomocy psychologicznej,
  • diagnozy psychologicznej,
  • profilaktyki przestępczości,
  • ochrony wolności i praw człowieka.
 2. Instytucją uprawnioną do przeprowadzania postępowania mediacyjnego jest również rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny (obecnie opiniodawczy zespół sądowych specjalistów), utworzony na podstawie odrębnych przepisów, który nie podlega wpisowi do wykazu, o którym mowa w § 7 ust. 1.
 3. Postępowanie mediacyjne w imieniu instytucji, o której mowa w ust. 1 i 2, prowadzi upoważniony przez nią pisemnie przedstawiciel, który powinien odpowiadać warunkom określonym w § 4 pkt 1-7.
WYMAGANE DOKUMENTY OD INSTYTUCJI
 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis do wykazu instytucji uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich;
 • statut instytucji;
 • pisemne zapewnienie o posiadanych możliwościach do przeprowadzenia postępowania  mediacyjnego przez osoby odpowiadające warunkom określonym w § 4 pkt 1-7 rozporządzenia wraz z listą tych osób;
 • dokument potwierdzający posiadanie warunków organizacyjnych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego (kopia aktu własności lokalu lub umowy najmu).

§ 4. Sąd może przekazać sprawę w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego osobie godnej zaufania, która:

 1.  ukończyła 26 lat,
 2. korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
 3. biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,
 4. posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,
 5. posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 6. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 7. odbyła szkolenie dla mediatorów, o którym mowa w § 8,
 8. została wpisana do wykazu, o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 6.

 1. Mediatorem nie może być czynny zawodowo:
  • sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, Policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,
  • adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,
  • komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,
  • funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,
  • pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich,
  • pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz.
 2. Mediatorem nie może być również ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz  społeczny kurator sądowy.
 3. Mediatorem w danej sprawie nie może być osoba, która w sprawie nieletniego była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię nieletniego, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności.

 

WYMAGANE DOKUMENTY OD KANDYDATA (osoby fizycznej)
 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis do wykazu osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich;
 • CV (zawierające datę urodzenia, obywatelstwo, adres do korespondencji, telefon, adres e-mail);
 • oświadczenie o ukończeniu 26 lat;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych;
 • oświadczenie o tym ze kandydat nie jest jedną z osób wymienionych w § 6. ust. 1 i 2. 
 • oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie - kwestionariusz (pobierz, Plik DOC, 36 KB) i oświadczenie (pobierz, Plik DOC, 20 KB);
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenie wyższe z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz poświadczające posiadane doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży;
 • dokument potwierdzający odbycie szkolenia dla mediatora, o którym mowa w § 8 wskazanego wyżej rozporządzenia w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

 

Wnioski o dokonanie wpisu do wykazów instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postepowania mediacyjnego odpowiednio w sprawach karnych i w sprawach nieletnich wraz z załącznikami składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 5, (pokój Nr 129),   tel. (44) 64-94-123.

W przypadku, gdy do wniosku załączone są kserokopie dokumentów (np.: odpis dyplomu, certyfikatu itp.) należy równocześnie okazać ich oryginały celem poświadczenia zgodności lub złożyć kserokopie poświadczone notarialnie.

Od złożonych wniosków o wpis do wykazu instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych lub nieletnich należy uiszczać opłatę skarbową, a to stosownie do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.783, ze zm.) art. 4 pkt. 53 część I wykazu.

Dowód uiszczenia wpłaty należy złożyć do Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. – pokój 129.

Opłatę skarbową w kwocie 10,00 zł można uiścić:
 • w kasach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, pasaż Rudowskiego 10;
 • lub na rachunek Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzony w Getin Noble Bank S.A. Nr 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003.

Sąd Okręgowy nie prowadzi szkoleńn dla mediatorów.

Rejestr zmian dla: Mediatorzy w sprawach nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-12-18
Publikacja w dniu:
2018-12-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-11-09
Publikacja w dniu:
2018-11-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-11-09
Publikacja w dniu:
2018-11-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-11-09
Publikacja w dniu:
2018-11-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-11-09
Publikacja w dniu:
2018-11-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-11-09
Publikacja w dniu:
2018-11-09
Opis zmiany:
b/d