Mediatorzy w sprawach karnych

MEDIATORZY W SPRAWACH KARNYCH

Kwestie dotyczące instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych
(Dz. U. 2015, poz.716).

§3. Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest uprawniona instytucja, która:

 1. zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi została powołana do wykonywania zadań w zakresie mediacji, resocjalizacji, ochrony interesu społecznego, ochrony ważnego interesu indywidualnego lub ochrony wolności i praw człowieka,
 2. zapewnia przeprowadzenie postępowania mediacyjnego przez osoby spełniające warunki, o których mowa w § 4 pkt 1-7,
 3. posiada warunki organizacyjne umożliwiające przeprowadzenie postępowania mediacyjnego,
 4. została wpisana do wykazu

WYMAGANE DOKUMENTY OD INSTYTUCJI
 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis do wykazu instytucji uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych;
 • statut instytucji;
 • pisemne zapewnienie o posiadanych możliwościach do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego przez osoby spełniające warunki, o których mowa w § 4 pkt 1-7 rozporządzenia wraz z listą tych osób;
 • dokument potwierdzający posiadanie warunków organizacyjnych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego (kopia aktu własności lokalu lub umowy najmu).

§4. Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest uprawniona osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,
 2. korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. ukończyła 26 lat,
 4. zna język polski w mowie i piśmie,
 5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 7. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 8. została wpisana do wykazu

§5Postępowania mediacyjnego nie może prowadzić czynny zawodowo sędzia, prokurator, asesor prokuratorski, aplikant wymienionych zawodów, ławnik, referendarz sądowy, asystent prokuratora oraz funkcjonariusz instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,

WYMAGANE DOKUMENTY OD KANDYDATA (osoby fizycznej)
 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis do wykazu osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych;
 • kwestionariusz osobowy lub CV; (pobierz, Plik DOC, 36 KB)
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 • opinie od pracodawcy lub organizacji zawodowej, do której należy kandydat na mediatora na okoliczność rękojmi należytego wykonywania obowiązków mediatora;
 • kopię dowodu osobistego;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; (pobierz, Plik DOC, 20 KB)
 • oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
 • inne dokumenty: pisma, rekomendacje i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności rozwiazywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
 • oświadczenie o tym ze kandydat nie jest jedną z osób wymienionych w § 5;
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;
 • oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania mediacji;
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł od wniosku o wpis do wykazu.

 

Wnioski o dokonanie wpisu do wykazów instytucji i osób uprawnionych
do przeprowadzania postepowania mediacyjnego odpowiednio w sprawach karnych
i w sprawach nieletnich wraz z załącznikami składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 5, (pokój Nr 129),   tel. (44) 64-94-123.

W przypadku, gdy do wniosku załączone są kserokopie dokumentów (np.: odpis dyplomu, certyfikatu itp.) należy równocześnie okazać ich oryginały celem poświadczenia zgodności lub złożyć kserokopie poświadczone notarialnie.

Od złożonych wniosków o wpis do wykazu instytucji i osób uprawnionych
do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych lub nieletnich należy uiszczać opłatę skarbową, a to stosownie do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.783, ze zm.) art. 4 pkt. 53 część I wykazu.

Dowód uiszczenia wpłaty należy złożyć do Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego
w Piotrkowie Tryb. – pokój 129.

Opłatę skarbową w kwocie 10,00 zł można uiścić:

 • w kasach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, pasaż Rudowskiego 10;
 • lub na rachunek Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzony w Getin Noble

Bank S.A. Nr 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003.

Sąd Okręgowy nie prowadzi szkoleń dla mediatorów.

Rejestr zmian dla: Mediatorzy w sprawach karnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-11-09
Publikacja w dniu:
2018-11-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-11-09
Publikacja w dniu:
2018-11-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-11-09
Publikacja w dniu:
2018-11-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-11-09
Publikacja w dniu:
2018-11-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-11-09
Publikacja w dniu:
2018-11-09
Opis zmiany:
b/d