Mediatorzy w sprawach cywilnych

MEDIATORZY W SPRAWACH CYWILNYCH

Kwestie dotyczące postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych regulują przepisy zawarte w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. 2014, poz. 101 t.j ze zm.) m.in.

Mediatorem w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i z zakresu prawa pracy może być każda osoba fizyczna, o ile ma pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta w pełni z praw publicznych.

Przepisy nie różnicują wymogów wobec mediatorów stałych (wpisanych na listy stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym) i mediatorów niewpisanych na te listę. Możliwe jest również powoływanie mediatorów ad hoc (indywidualnie powołanych do prowadzenia mediacji w konkretnej sprawie).

Wpis na listę stałych mediatorów nie jest gwarancją wyższych kompetencji mediatora.

Każda organizacja zawodowa i społeczna może powołać do życia ośrodek mediacyjny
i prowadzić listy mediatorów. Wpis na listę wymaga wyrażonej na piśmie zgody mediatora. Wpisu na listę mediatorów dokonuje dana organizacja zawodowa lub społeczna.

Organizacje społeczne i zawodowe przekazuję Prezesowi Sądu Okręgowego informacje
o powołanych ośrodkach mediacyjnych oraz o listach ich mediatorów.

Organizacje społeczne i zawodowe są odpowiedzialne za stanowienie standardów, kształcenie oraz weryfikowanie kompetencji mediatorów wpisanych na prowadzone przez siebie listy.

Art. 1832.

§ 1. Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych.

§ 2. Mediatorem nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku.

§ 3. Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Wpis na listę wymaga wyrażonej na piśmie zgody mediatora. Informację o listach mediatorów oraz ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi sądu okręgowego.

§ 31. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego kodeksu jest mowa o mediatorze, należy przez to rozumieć także stałego mediatora, chyba, że przepisy niniejszego kodeksu stanowią inaczej.

§ 4. Stały mediator może odmówić prowadzenia mediacji tylko z ważnych powodów, o których jest obowiązany niezwłocznie powiadomić strony, a jeżeli strony do mediacji skierował sąd - również sąd.

 

WYMAGANE DOKUMENTY OD INSTYTUCJI (organizacje pozarządowe oraz uczelnie)
 • informacja skierowana do Prezesa Sądu Okręgowego o liście mediatorów oraz ośrodku mediacyjnym (dane kontaktowe, miejsce mediacji, specjalizacja);
 • statut instytucji;
 • informacja o wyrażeniu pisemnej zgody przez mediatora o wpisaniu go na listę.

 

Kwestie dotyczące wpisu osób fizycznych na listę stałych mediatorów regulują przepisy zawarte w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. 2015, poz. 133 t.j ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia
20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. 2016, poz. 122).

Art. 157a.

Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która:

 1. spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.);
 2. ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji;
 3. ukończyła 26 lat;
 4. zna język polski;
 5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.

Art. 157b.

§ 1. Wpisu na listę stałych mediatorów dokonuje prezes sądu okręgowego
w drodze decyzji wydawanej na wniosek osoby ubiegającej się o wpis.

§ 2. Do wniosku o wpis na listę stałych mediatorów dołącza się oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 157a pkt 1-5.

§ 3. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w art. 157a pkt 5, osoba ubiegająca się o wpis składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Osoba ubiegająca się o wpis jest obowiązana do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Art. 157f.

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia listy stałych mediatorów, tryb wpisywania i skreślania z listy, zamieszczania na liście
i aktualizacji danych i informacji, sposób potwierdzania spełnienia warunków wpisywania
na listę, wzór formularza wniosku o wpis na listę stałych mediatorów, a także rodzaje dokumentów załączanych do wniosku, uwzględniając potrzebę zapewnienia wiarygodnej
i aktualnej informacji o stałych mediatorach, jednolitości wniosków i sprawnego przebiegu procedury wpisu na listę stałych mediatorów (rozporządzenie MS z dnia 20 stycznia 2016 r.).
 

WYMAGANE DOKUMENTY OD KANDYDATA (osoby fizycznej)
 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego na urzędowym formularzu;
 • oświadczenie o ukończeniu 26 lat;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o tym ze kandydat jest/nie jest sędzią w stanie spoczynku;
 • oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
 • oświadczenie, że kandydat nie został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o tym, że kandydat jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 kodeksu karnego;
 • kopie dokumentów potwierdzających wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, którymi są: informacje o liczbie przeprowadzonych mediacji, spis wydanych publikacji na temat mediacji, opinie ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji, dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia z zakresu mediacji oraz określające specjalizację (§ 5 ust.1 i 2 rozporządzenie MS z dnia 20 stycznia 2016 r.);
 • wniosek link (Plik PDF, 244 KB)

 

Wnioski o dokonanie wpisu na listę stałych mediatorów składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 5, (pokój Nr 129),   tel. (44) 64-94-123.

W przypadku, gdy do wniosku załączone są kserokopie dokumentów (np.: odpis dyplomu, certyfikatu itp.) należy równocześnie okazać ich oryginały celem poświadczenia zgodności lub złożyć kserokopie poświadczone notarialnie.

Od złożonych wniosków o wpis na właściwą listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim należy uiścić opłatę skarbową, a to stosownie do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.783, ze zm.) art. 4 pkt. 53 część I wykazu.

Dowód uiszczenia wpłaty należy złożyć do Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. – pokój 129.

Opłatę skarbową w kwocie 10,00 zł można uiścić:
 • w kasach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, pasaż Rudowskiego 10;
 • lub na rachunek Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzony w Getin Noble Bank S.A. Nr 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003.

Sąd Okręgowy nie prowadzi szkoleń dla mediatorów.

Rejestr zmian dla: Mediatorzy w sprawach cywilnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-08-14
Publikacja w dniu:
2019-08-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-11-09
Publikacja w dniu:
2018-11-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-11-09
Publikacja w dniu:
2018-11-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-11-09
Publikacja w dniu:
2018-11-09
Opis zmiany:
b/d