Mediacje


Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji w dnich 15-19.10.2018r. oraz Dnia Mediacji w dniu 18.10.2018r. w okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.


W związku z obchodami w dniu 19 października 2017r. Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz w dniach 16-20 października Tygodnia Mediacji, Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza do włączenia się do wspólnych działań na rzecz promocji mediacji.

Koncepcja tegorocznych obchodów opiera się na propagowaniu inicjatyw lokalnych, włączeniu lokalnych środowisk do działań prowadzonych przez prezesów sądów, koordynatorów ds. mediacji oraz sędziów, a także współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, a wymiarem sprawiedliwości.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. oraz sądy rejonowe okręgu piotrkowskiego również włączyły się  w tegoroczne obchody.

 

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji

w  okręgu Sądu   Okręgowego  w Piotrkowie Tryb.

 

LP.

DATA

MIEJSCE

ORGANIZATOR

DZIAŁANIE

1

16.X.2017r.

1/ Sąd Okręgowy              w Piotrkowie Tryb. sala nr XXIII

godz. 9.30-11.00

 

2/ Sąd Rejonowy

w Radomsku

godz. 12.30

Prezes Sądu Okręgowego

i  Koordynator ds. Mediacji

Prelekcja dla młodzieży                 i ich opiekunów z Liceów Ogólnokształcących                   w Piotrkowie Tryb. na temat przybliżenia instytucji  mediacji.

Prelekcje poprowadzi SSO Paweł Lasoń Koordynator ds. Mediacji

2.

 

17.X.2017r.

 

 

 

18.X.2017r.

1/Areszt Śledczy

w Piotrkowie Tryb.

 

 

2/Areszt Śledczy

w Piotrkowie Tryb.

godz.  10.00

 

 

 

 

 

 

Areszt Śledczy w Piotrkowie Tryb.

 

 

Kurator Okręgowy

 i Służby Więzienne Aresztu Śledczego

w Piotrkowie Tryb.

Spotkanie dla osadzonych  z mediatorem  sądowym

 

 

1/ Spotkanie kuratorów zawodowych i wychowawców więziennych Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb. z Panem Krzysztofem Wilskim – mediatorem sądowym Krajowego Centrum Mediacji i Stowarzyszenia mediatorów „ Porozumienie”.

2/ Spotkanie z SSO Pawłem Lasoniem Koordynatorem ds. Mediacji Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

 

3.

18.X.2017r.

20.X.2017r.

 

środy, piątki

godz.13.30-15.30

Sąd Rejonowy

w Piotrkowie Tryb.

w Bełchatowie

w Opocznie

w Radomsku

w Tomaszowie Maz.

Prezesi Sądów Rejonowych

Koordynator ds.

Mediacji

Dyżury mediatorów poświęcone przedstawieniu  osobom zainteresowanym idei  mediacji i korzyści              z nich płynących

4.

19.10.2017r od godz. 10.00 do godz.17.30

 

 

 

Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim ul. Toruńska 4

Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji odbędzie się bezpłatne badanie przesiewowe wzroku dla uczestników OK.   rodziców, opiekunów oraz dzieci i rodziców podopiecznych ZKSS ds. Rodzinnych i Nieletnich wykonane przez „ Doktora Marchewka”, prelekcja na temat higieny oka, schorzeń oka, metod leczenia i sposobów zapobiegania chorobom wzroku.

 

Następnie odbędzie się piknik rodzinny z udziałem władz Sądu, uczestników OK. i ich rodziców.

Podczas pikniku, informacja na temat mediacji, rola mediacji, miejsca mediacji w obowiązujących przepisach, zachęcenie do korzystania z tej formy rozwiązywania problemów.

5.

16.X.2017r.

godz. 20.00

 

Telewizja NTL

Koordynator ds. Mediacji

Przedstawienie                         w programie „ Gość dnia”  idei mediacji  i  korzyści              z niej płynących

 

6.

16.X.2017r. do 20.X.2017r.

godz. 9.00-15.00

Komenda Miejska Policji                         w Piotrkowie Tryb.

w Bełchatowie

w Opocznie

w Radomsku

w Tomaszowie Maz.

Komenda Wojewódzka Policji

Komendanci Miejscy Policji               w Piotrkowie Tryb.

dyżury policjantów                     


Listy Mediatorów


Koordynator ds. Mediacji

Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

SSO Paweł Lasoń

tel. (44) 649 – 41 - 82

Mediacja – informacje ogólne

 

Prowadzenie sporu sądowego nie jest jedynym sposobem rozwiązywania problemów obywateli. W cywilizowanym świecie od lat występują tendencje do wyprowadzania sporów z sądów i rozstrzygania ich przy pomocy alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Jednym z nich jest mediacja wprowadzona również do polskiego porządku prawnego.

Zgodnie z definicją zaczerpniętą ze Słownika Języka Polskiego mediacja
to: „pośredniczenie w sporze, mające na celu ułatwienie stronom dojście do porozumienia”.

Definicja ta wyraża istotę mediacji, której celem zawsze jest zażegnanie międzyludzkiego sporu.

       Prowadzenie mediacji może poprzedzać, a nawet zastępować skierowanie sprawy do sądu. W razie bowiem pozytywnego wyniku takiej przedsądowej mediacji możliwe jest wystąpienie do sądu o nadanie zawartej ugodzie klauzuli wykonalności. Uzyskanie takiej klauzuli nada takiej ugodzie moc wyroku sądowego i pozwoli na wykonanie ugody nawet w drodze przymusu państwowego. Również po skierowaniu sprawy do sądu możliwe jest skierowanie jej na drogę postępowania mediacyjnego.

Istnieje szerokie spektrum korzyści dla stron procesu sądowego wynikające
z możliwości zakończenia go w drodze mediacji toczącej się również w ramach postępowania sądowego. Za zgodą stron procesu sąd może skierować strony do mediacji.

       W mediacji strony mogą wypowiadać się swobodniej niż przed sądem, dzięki ograniczonemu do minimum sformalizowaniu procedury. Przebieg mediacji jest prosty i tym samym łatwiejszy do zaakceptowania, niż procedury sądowe. Mediator pomaga, nie tylko wypracować ugodę, ale także pozostać stronie w zgodzie z własnymi wartościami, a także ze stroną, z którą doszło do konfliktu.

      O prowadzeniu przez strony mediacji wie bardzo mały krąg osób. To właśnie poufność stanowi jeden z najistotniejszych argumentów w przystępowaniu do takiego sposobu rozstrzygania. Efektywność mediacji wynika z możliwości wypracowania wielu nieszablonowych rozwiązań, a przede wszystkim wpływu samych zainteresowanych
na przebieg posiedzeń. Szybkość mediacji to zasługa jej elastyczności, woli stron i ich aktywności - nie zależy od kalendarza sądowego. Jej koszty są relatywnie nieduże i łatwe do skalkulowania w porównaniu do kosztów procesu. Skuteczność mediacji zasadza się na zapewnieniu stronom możliwości samodecydowania i realnego wpływu na sposób rozstrzygnięcia sporu. Ugoda ma zaś moc równą ugodzie zawartej przed sądem i stanowi tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym.

Toczenie procesu sądowego niejednokrotnie prowadzi do eskalacji konfliktu. Niejednokrotnie każda z jego stron ma pełne przekonanie o słuszności swoich racji. W takiej sytuacji jest skłonna do podejmowania szeregu zachowań mających na celu pognębienie przeciwnika, a które nie zawsze mogą znaleźć uznanie w oczach sądu.


Czynniki wyzwalające konflikt są bardzo liczne. Są nimi:

 • - złośliwe i ironiczne komentarze, często w formie aluzji,
 • - skupienie się na błędach drugiej osoby,
 • - prowokowanie impulsywnych zachowań adwersarza,
 • - formalizm we wzajemnych kontaktach (sztywność), brak cierpliwości,
 • - drażliwość,
 • - brak tolerancji nawet wobec drobnych błędów,
 • - podkreślanie różnic i odrębności we wzajemnych relacjach,
 • - atakowanie przewidywanych (wyobrażonych) działań partnera,
 • - lekceważenie, niebranie pod uwagę planów i propozycji drugiej strony,
 • - odrzucanie propozycji drugiej osoby,
 • - uparte trzymanie się własnego zdania,
 • - gwałtowna obrona własnego zdania w przypadku kontrargumentacji ze strony drugiej osoby,
 • - zarzucanie adwersarzowi złej woli, nieczystych intencji,
 • - brak zaufania,
 • - gotowość do zachowań obronnych lub ofensywnych w kontakcie.


      Sformalizowany zakres podstaw rozstrzygnięć sądu czasem uniemożliwia wydanie dobrego, sprawiedliwego –„salomonowego wyroku”. Niejednokrotnie rozstrzygnięcia sądowe mogą mieć charakter wyłącznie zero-jedynkowy. Jedna strona wygrywa proces w całości. Mediacja może niwelować tego rodzaju ryzyko. Jej przedmiot może być szerszy od samego przedmiotu procesu. Mediacja może zaoszczędzić czas, pieniądze a przede wszystkim nerwy stron.


Predestynowane do mediacji są:

 • - wszelkie konflikty, których podłożem są relacje rodzinne;
 • - konflikty małżeńskie;
 • - ustalenie opieki nad dziećmi, ustalenie kontaktów z dziećmi;
 • - konflikty związane z rozwodem i rozstaniem, np.: potrzeba roztrząsania winy rozkładu pożycia, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, sprawy alimentacyjne, podział majątku;
 • - konflikty społeczne, np.: spory sąsiedzkie, zniesienia współwłasności;
 • - spory gospodarcze w szczególności związane z nienależytym wykonaniem umów;
 • - sprawy karne, w których pokrzywdzonym jest osoba fizyczna, a naprawienie szkody może być okolicznością łagodzącą;
 • - sprawy karne z udziałem osób nieletnich;
 • - konflikty z udziałem małoletnich;
 • - konflikty między organizacjami, instytucjami;
 • - spory w miejscu pracy;

 

Mediacja ma duże szanse na to, bv zakończyła się porozumieniem, jeżeli:

 • - strony chcą szybkiego i trwałego porozumienia;
 • - nie jest możliwe podjęcie bezpośrednich negocjacji w konflikcie lub nie przynoszą one efektów;
 • - strony chcą zachować kontrolę nad sposobem rozwiązania sporu bez oddawania sprawy do decyzji sędziego;
 • - strony pozostają we wzajemnych relacjach i zależy im na utrzymaniu dobrych stosunków w przyszłości;
 • - strony chcą samodzielnie - poprzez dążenie do współpracy i osiągnięcia ugody - podjąć decyzję w swoich sprawach w trakcie trwania procesu sądowego;
 • - strony chcą uniknąć kosztów procesu sądowego (kosztów opinii biegłych, wynagrodzenia pełnomocników, opłat sądowych).

 

 

Broszury dotyczące mediacji zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mediacje

 

 

Mediacja w postępowaniu cywilnym i gospodarczymMediacja w sprawach rodzinnych oraz o rozwód i separację


Mediacja w sprawach karnych


Mediacja w sprawach nieletnich


MEDIATORZY W SPRAWACH KARNYCH


MEDIATORZY W SPRAWACH CYWILNYCH


MEDIATORZY W SPRAWACH NIELETNICH